Презентация по медицине на тему «митоз» скачать бесплатно

< >
Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARI


Слайд №2

Текст слайда: MAVZUNING MAQSADI: Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqlikda erishi qanday omillarga bog’liqligini ko’rsatish va shu bog’liqliklarni ifodalash uchun qanday qonunlarga asoslanish kerakligini tushinib yetish. Eritmalar ahamiyatini biologik eritmalar misolida ko’rib chiqish.


Слайд №3

Текст слайда: KO’RILADIGAN MASALALAR Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifalari Bioanorganik va fizkolloid kimyo fanining tibbiyotdagi ahamiyati Eritmalar va eritmalarning umumiy hossalari Eruvchanlik va eruvchanlikka ta’sir etuvchi omillar Kuchli va kuchsiz elektrolitlarning hossalari Eritmalarning kolligativ hossalari Diffuziya hodisasi


Слайд №4

Текст слайда: KO’RILADIGAN MASALALAR Diffuziya hodisasi Osmos va osmotik bosim Ideal eritmalarning osmotik bosimini Mendeleyev-Klayperon tenglamasidan foydalanib hisoblash Onkotik bosim Eritma ustidagi bug’ bosimi va Raul qonunlari Kislota va asoslarning protolitik nazariyasi Suvning ionli ko’paytmasi, vodorod va gidroksid ko’rsatkichlari  


Слайд №5

Текст слайда: Genri qonuni = K P - absorbtsiya koeffitsienti P – gazning bosimi K – gazning tabiatiga bog’liq doimiy Genri-Dalton qonuni i = Ki Pi I - absorbtsiya koeffitsienti Pi– gazning parsial bosimi Ki – gazning tabiatiga bog’liq doimiy


Слайд №6

Текст слайда: Eruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni Sechenov qonuni: Erigan moddalarning mavjudligi gazlarning suvdagi eruvchanligini kamaytiradi: N --------- = n N0


Слайд №7

Текст слайда: Eritmalarning kolligativ hossalari Eritmalarning osmotik bosimi Eritmalarning to’yingan bug’ bosimining pasayishi Eritmalarning muzlash haroratini pasayishi Eritmalarning qaynash haroratini ko’tarilishi


Слайд №8

Текст слайда: Osmos hodisasi yuz berayotgan sistema Erituvchi molekulalarining yarim o’tkazgich membrana orqali bir tomonlana diffuziyasi osmos deyiladi


Слайд №9

Текст слайда: Osmotik bosimni o’lchash uchun moslama


Слайд №10

Текст слайда: Osmotik bosim. Vant-Goff qonuni Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining idish devorlariga ko’rsatayotgan bosimi osmotik bosim deuiladi. Vant-Goff qonuni: osmotik bosim erigan modda konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional = CRT - noelektrolitlar eritmalari uchun = CRT - elektrolitlar eritmalari uchun bu erda: - osmotik bosim, C - eritma konsentratsiyasi, R -universal gaz doimiysi T - absolut harorat, - izotonik koeffitsient


Слайд №11

Текст слайда: Turli hil osmotik bosimli eritmalar


Слайд №12

Текст слайда: PLAZMOLIZ


Слайд №13

Текст слайда: GEMOLIZ


Слайд №14

Текст слайда: Raul qonunlari P0-P n P0-P n -------- = -------- yoki --------- = ------ P0 n + N P0 N Bu erda: P0 - sof erituvchi ustidagi to’yingan bug’ bosimi P - eritma ustidagi bug’ bosimi n, N - erigan modda va erituvchining modda miqdori


Слайд №15

Текст слайда: Ebulioskopiya qonuni Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tqayn. = E . m Bu yerda: tqayn. - qaynash haroratining ortishi; E - ebulioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi


Слайд №16

Текст слайда: Krioskopiya qonuni Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tmuzlash. = K . m Bu yerda: tmuzlash. - muzlash haroratining pasayishi; K - krioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi


Скачать презентацию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector