Урок географии в 10 классе с использованием технологии педагогических мастерских

Аддзел адукацыі, спорту і турызму Маладзечанскага райвыканкама
ДУА “Палачанская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна”
СЦЭНАРЫЙ УРОКА ГЕАГРАФІІ
па тэме:
«ТЭКСТЫЛЬНАЯ, ШВЕЙНАЯ І АБУТКОВАЯ
ВЫТВОРЧАСЦЬ БЕЛАРУСІ»
/ 10 клас /
(тэхналогія педагагічных майстэрань)
Распрацаваў:
настаўнік геаграфіі
Ю.М. Мяцельскі
аг. Палачаны, 2016 г.
Геаграфія 10 клас
Тэма: Тэкстыльная, швейная і абутковая вытворчасць
Мэта: стварыць умовы для засваення вучнямі ведаў аб галіновым складзе, фактарах размяшчэння і выпускаемай прадукцыі прадпрымствамі лёгкай прамысловасці Беларусі.
Задачы:
— садзейнічаць фарміраванню ведаў аб галіновай структуры лёгкай прамысловасці Беларусі і фактарах размяшчэння прадпрыемстваў галіны;
— садзейнічаць фарміраванню ўменняў ацэньваць сыравінную базу лёгкай прамысловасці і аналізаваць фактары размяшчэння прадпрыемстваў галіны на тэрыторыі Беларусі;
— садзейнічаць развіццю творчых здольнасцяў вучняў у пошуку ісціны, вырашэнні праблемы;
— садзейнічаць выхаванню пачуццяў калектывізму, гуманізму, паважлівых адносін да сябе і сваіх сяброў.
Нагляднасць і абсталяванне: экан. карта РБ, атласы, конт. карты, ватман А3, маркеры.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.
Форма навучання: індывідуальная, парная, групавая.
Тэхналогія навучання: тэхналогія педагагічных майстэрань.
Ход урока
1. Арганізацыя ўвагі вучняў (1 мін.).
2. Матывацыя (1 мін.).
3. Індукцыя (1 мін.).
З пераліку відаў прамысловай прадукцыі выберыце лішнюю.
Аўтамабіль, веласіпед, трактар, сукенка.
На якой аснове вы зрабілі свой выбар?
4. Агучванне настаўнікам тэмы ўрока. Запіс вучнямі тэмы урока ў сшыткі (1 мін.).
5. Вызначэнне мэты і задач урока (2 мін.).
Ведаць:
— галіновы склад вытворчасці;
— фактары размяшчэння прадпрыемстваў вытворчасці;
— вытворчыя цэнтры і іх прадукцыю.
Умець:
— працавць з тэкстам падручніка і картамі атласа;
— працаваць у парах, групах;
— складаць блок-схему вытворчых сувязяў.
6. Самаканструкцыя (5 мін.).
Запоўніце табліцу (індувідуальна, па варыянтах):
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
Тэкстыльная Швейная Гарбарна-абутковая 7. Сацыяканструкцыя (5 мін.):
а) запаўненне табліцы ў парах;
б) запаўненне табліцы ў малой групе (на лістах А3)..
Фізкультхвілінка (1 мін.)
8. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Табліца, якую выканала група, падлягае абмеркаванню; разглядаюцца ўсе варыянты.
9. Сацыяканструкцыя (7 мін.)
Складанне блок-схемы вытворчых сувязяў:
1-я група: «Тэкстыльная вытворчасць»;
2-я група: «Швейная вытворчасць»;
3-я група: «Абутковая вытворчасць»:
10. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Блок-схема, якую выканала група, падлягае абмеркаванню; разглядаюцца ўсе варыянты.
11. Афішыраванне (5 мін.).
На дошку вывешваюцца табліцы, блок-схемы, выкананыя групамі і майстрам (настаўнікам). Абмеркаванне работ.
12. Разрыў (3 мін.)
Вызначэнне паўнаты і правільнасці выканання работ. Выпраўленне памылак.
Рэфлексія (1 мін.)
Аналіз уласнай дзейнасці.
14. Выхадны кантроль (5 мін.):
Тэст.
Варыянт -1.
1. Размяшчэнню буйнейшага ільнокамбіната ў г. Орша садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) спажывецкі; в) навукаёмістасці; г) экалагічны.
2. Размяшчэнню швейных прадпрыемстваў амаль ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі саджзейнічае фактар:
а) сыравінны, б) працоўных рэсурсаў; в) спажывецкі; г) транспартны.
3. Абутковая фабрыка «Белвест» знаходзіцца ў горадзе:
а) Мінск; б) Гомель; в) Магілёў; г) Віцебск.
4. Салігорская швейная фабрыка «Калінка» выпускае:
а) мужчынскія касцюмы; б) жаночыя сукенкі; в) скураныя курткі; г) спартыўныя касцюмы.
5. Адзіная ў Беларусі фабрыка штучнага футра знаходзіцца ў горадзе:
а) Бабруйск; б) Кобрын; в) Жлобін; г) Маладзечна.
Варыянт -2.
1. Размяшчэнню баваўнянага камбіната ў г. Баранавічы садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) працоўных рэсурсаў; в) спажывецкі; г) экалагічны.
2. Стварэнне сумеснага нямецка-беларускага абутковага прадпрыемства «Белвест» на тэрыторыі Беларусі садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) спажывецкі; в) ЭГС; г) энергетычны.
3. Фабрыка спартыўнага абутку знаходзіцца ў горадзе:
а) Маладзечна; б) Мазыр; в) Наваполацк; г) Ліда.
4. Скураныя пальчаткі выпускае фабрыка, размешчаная ў горадзе:
а) Гродна; б) Гомель; в) Магілёў; г) Брэст.
5. У Беларусі два дывановыя камбінаты. Адзін з іх размешчаны ў Брэсце, а другі ў:
а) Гомелі; б) Віцебску; в) Магілёве; г) Мінску.
15. Рэзюме. Падвядзенне вынікаў урока. Выстаўленне адзнак (1 мін.)
16. Заданне на дом: § 48, заданні ______ на с. _____ конт. карты (1 мін.).
Тэхналагічная карта ўрока

п/п Этапы ўрока Час Дзейнасць настаўніка Дзейнасць вучняў
1 Арганізацыйны 1 мін. Вітае вучняў, правярае іх падрыхтаванасць да работы на ўроку Вітаюць настаўніка, рых-туюць сваё працоўнае месца да занятку
2 Матывацыя 1 мін. Стварае дабразычлівую атмасферу, настройвае клас на плённае супрацоўніцтва Настройваюцца на аптыміс-тычны лад работы на ўроку
3 Індукцыя 1 мін. Арганізуе вучэбны прыём «Белая варона» Выбіраюць «лішні» геагра-фічны тэрмін і аргументуюць свой выбар
4 Тэма ўрока 1 мін. Агучвае тэму ўрока Запісваюць тэму ўрока ў сшытак
5 Мэта і задачы ўрока 2 мін. Прапануе вучням вызначыць мэту і задачы ўрока Самастойна вызначаюць мэту і задачы ўрока
6 Самаканструкцыя 5 мін. Арганізуе індывідуальную работу вучняў з тэкстам падручніка, картамі атласа Запаўняюць сваю калонку табліцы згодна плана
7 Сацыяканструкцыя 5 мін. Арганізуе работу ў парах, малых групах Працуюць у парах, малых групах над запаўненнем агульнай табліцы на лістах А3
8 Фізкультхвілінка 1 мін. Прапануе рухомыя практыка- ванні Выконваюць рухомыя фізіч- ныя практыкаванні
9 Сацыялізацыя 2 мін. Падтрымлівае атмасферу супрацоўніцтва Абмяркоўваюць сваю групавую работу
10 Сацыяканструкцыя 2 7 мін Арганізуе работу ў малых групах Працуюць у малых групах над складаннем блок-схемы на лістах А3
11 Сацыялізацыя 2 2 мін. Падтрымлівае атмасферу супрацоўніцтва Абмяркоўваюць сваю групавую работу
12 Афішыраванне 5 мін. Забяспечвае «афіцыяльнае» прызнанне атрыманых вынікаў Выносяць свае праекты на ўсеагульнае абмеркаванне. Звяраюць свае работы з работай майстра
13 Разрыў 3 мін. Стварае ў вучняў унутраную супярэчнасць, эмацыянальны канфлікт паміж ведамі вучня і новымі ведамі Шукаюць доказы даставер-насці атрыманых у майстэрні новых ведаў
14 Рэфлексія 2 мін. Стварае ўмовы для вербальнага афармлення перажыванняў Выказваюць свае эмоцыі, атрыманыя ў працэсе ўрока
15 Выхадны кантроль 5 мін. Арганізуе тэставую праверку ведаў на зону бліжэйшага развіцця Выконваюць тэставыя заданні, праводзяць узаемаправерку
16 Рэзюме 1 мін. Ацэньвае работу вучняў за ўрок, дзякуе за плённае супрацоўніцтва на уроку Выстаўляюць адзнакі ў дзённік
17 Дамашняе заданне 1 мін. Запісвае дам. заданне на дошцы Запісваюць дам. заданне ў дзённікі
2044065-501015Група 1. В-1
0Група 1. В-1
Прозвішча, імя ____________________________ Клас _______Дата __________
Тэма ўрока: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Этапы ўрока:
1. Арганізацыйны (1 мін.). Праверце сваё працоўнае месца. Падрыхтуйце ўсе неабходныя матэрыялы для работы на ўроку. Запішыце дату, свае прозвішча, імя, клас.
2. Матывацыйны (1 мін.). Настройцеся на аптымістычны лад работы. Пажадайце цудоўнага настрою і творчых поспехаў сабе і свайму суседу па парце.
3. Індукцыя (1 мін.). З пераліку відаў прамысловай прадукцыі выберыце і падкрэсліце лішнюю.
Аўтамабіль, веласіпед, трактар, сукенка.
На якой аснове вы зрабілі свой выбар?
4. Запішыце на лісце тэму ўрока (0,2 мін.). Тэкстыльная, швейная і абутковая вытворчасць.
5. Паспрабуйце вызначыць мэту і задачы урока (2 мін.).
6. Самаканструкцыя (5 мін.).
Запоўніце другую і трэцюю калонкі табліцы
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
1 2 3 4 5
Тэкстыльная
7. Сацыялізацыя
а) Работа ў парах. Зверце свой узор з узорам суседа па парце. Знайдзіце памылкі і выпраўце іх. Прыйдзіце да аднаго правільнага рашэння (адказу).
б) Работа ў малой групе. На лісце ватману А3 запішыце свой падзагаловак тэмы «Тэкстыльная вытворчасць». Перачарціце табліцу на ватман і поўнасцю запоўніце яе.
Фізкультхвілінка (1 мін.)
Выканайце рухомыя фізічныя практыкаванні на зняцце стомленасці вачэй, мазгавога кровазвароту, пальцаў рук.
8. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце сваю групавую табліцу. Знайдзіце і выпраўце ўсе недакладнасці.
9. Сацыяканструкцыя (7 мін.). Работа ў малой групе.
Складзіце на лісце ватману А3 блок-схему вытворчых сувязяў «Тэкстыльная вытворчасць»:
744855248285адкуль?
00адкуль?
748030-139065сыравіна
00сыравіна
3650615-141605гатовая
00гатовая
3649345286385прадукцыя?
00прадукцыя?
1925955-65405Горад ?
0Горад ?
353568017208502735580267335821055172085
4332288193992Куды паступае?
00Куды паступае?
3602355129540005829311390650адкуль?
00адкуль?
725804876300сыравіна
00сыравіна
887730129540027355808572500019926301114425Горад ?
0Горад ?
1925955152401Тэкстыльная вытворчасць
00Тэкстыльная вытворчасць

377380517780гатовая
00гатовая

3710940117475прадукцыя?
00прадукцыя?

10. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце свой праект у групе. Знайдзіце адзінае правільнае рашэнне.
11. Афішыраванне (5 мін.).
Вывешванне групавых праектаў на дошку. Усеагульнае абмеркаванне праектаў.
12. Разрыў (3 мін.)
Вызначэнне паўнаты і правільнасці выканання работ. Выпраўленне памылак.
Знайдзіце недакладнасці ў табліцы майстра.
13. Рэфлексія (1 мін.)
Прааналізуйце сваю ўласную дзейнасць на этапах урока.
14. Выканайце заданні выхаднога кантролю (5 мін.):
Тэст.
Варыянт -1.
1. Размяшчэнню буйнейшага ільнокамбіната ў г. Орша садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) спажывецкі; в) навукаёмістасці; г) экалагічны.
2. Размяшчэнню швейных прадпрыемстваў амаль ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі саджзейнічае фактар:
а) сыравінны, б) працоўных рэсурсаў; в) спажывецкі; г) транспартны.
3. Абутковая фабрыка «Белвест» знаходзіцца ў горадзе:
а) Мінск; б) Гомель; в) Магілёў; г) Віцебск.
4. Салігорская швейная фабрыка «Калінка» выпускае:
а) мужчынскія касцюмы; б) спартыўныя касцюмы; в) скураныя курткі; г) жаночыя сукенкі.
5. Адзіная ў Беларусі фабрыка штучнага футра знаходзіцца ў горадзе:
а) Бабруйск; б) Кобрын; в) Жлобін; г) Маладзечна.
15. Узаемаправерка. Зверце свае адказы з ключом майстра.
16. Здайце рабочыя лісты і праекты настаўніку.
Дзякуй за работу!
2044065-501015Група 2. В-1
0Група 2. В-1
Прозвішча, імя ____________________________ Клас _______Дата __________
Тэма ўрока: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Этапы ўрока:
1. Арганізацыйны (1 мін.). Праверце сваё працоўнае месца. Падрыхтуйце ўсе неабходныя матэрыялы для работы на ўроку. Запішыце дату, свае прозвішча, імя, клас.
2. Матывацыйны (1 мін.). Настройцеся на аптымістычны лад работы. Пажадайце цудоўнага настрою і творчых поспехаў сабе і свайму суседу па парце.
3. Індукцыя (1 мін.). З пераліку відаў прамысловай прадукцыі выберыце і падкрэсліце лішнюю.
Аўтамабіль, веласіпед, трактар, сукенка.
На якой аснове вы зрабілі свой выбар?
4. Запішыце на лісце тэму ўрока (0,2 мін.). Тэкстыльная, швейная і абутковая вытворчасць.
5. Паспрабуйце вызначыць мэту і задачы урока (2 мін.).
6. Самаканструкцыя (5 мін.).
Запоўніце другую і трэцюю калонкі табліцы
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
1 2 3 4 5
Швейная
7. Сацыялізацыя
а) Работа ў парах. Зверце свой узор з узорам суседа па парце. Знайдзіце памылкі і выпраўце іх. Прыйдзіце да аднаго правільнага рашэння (адказу).
б) Работа ў малой групе. На лісце ватману А3 запішыце свой падзагаловак тэмы «Швейная вытворчасць». Перачарціце табліцу на ватман і поўнасцю запоўніце яе.
Фізкультхвілінка (1 мін.)
Выканайце рухомыя фізічныя практыкаванні на зняцце стомленасці вачэй, мазгавога кровазвароту, пальцаў рук.
8. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце сваю групавую табліцу. Знайдзіце і выпраўце ўсе недакладнасці.
9. Сацыяканструкцыя (7 мін.). Работа ў малой групе.
Складзіце на лісце ватману А3 блок-схему вытворчых сувязяў «Швейная вытворчасць»:
824864232410сыравіна
00сыравіна
3649980229870гатовая
00гатовая
1925955315595Горад ?
0Горад ?

353568017208503792220248285прадукцыя?
00прадукцыя?
725805248285адкуль?
00адкуль?
2735580267335821055172085
4332288193992Куды паступае?
00Куды паступае?
3707130876300гатовая
00гатовая
3602355129540005829311390650адкуль?
00адкуль?
725804876300сыравіна
00сыравіна
887730129540027355808572500019926301114425Горад ?
0Горад ?
1925955152401Швейная
вытворчасць
00Швейная
вытворчасць

379666557785прадукцыя?
00прадукцыя?

10. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце свой праект у групе. Знайдзіце адзінае правільнае рашэнне.
11. Афішыраванне (5 мін.).
Вывешванне групавых праектаў на дошку. Усеагульнае абмеркаванне праектаў.
12. Разрыў (3 мін.)
Вызначэнне паўнаты і правільнасці выканання работ. Выпраўленне памылак.
Знайдзіце недакладнасці ў табліцы майстра.
13. Рэфлексія (1 мін.)
Прааналізуйце сваю ўласную дзейнасць на этапах урока.
14. Выканайце заданні выхаднога кантролю (5 мін.):
Тэст.
Варыянт -1.
1. Размяшчэнню буйнейшага ільнокамбіната ў г. Орша садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) спажывецкі; в) навукаёмістасці; г) экалагічны.
2. Размяшчэнню швейных прадпрыемстваў амаль ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі саджзейнічае фактар:
а) сыравінны, б) працоўных рэсурсаў; в) спажывецкі; г) транспартны.
3. Абутковая фабрыка «Белвест» знаходзіцца ў горадзе:
а) Мінск; б) Гомель; в) Магілёў; г) Віцебск.
4. Салігорская швейная фабрыка «Калінка» выпускае:
а) мужчынскія касцюмы; б) спартыўныя касцюмы; в) скураныя курткі; г) жаночыя сукенкі.
5. Адзіная ў Беларусі фабрыка штучнага футра знаходзіцца ў горадзе:
а) Бабруйск; б) Кобрын; в) Жлобін; г) Маладзечна.
15. Узаемаправерка. Зверце свае адказы з ключом майстра.
16. Здайце рабочыя лісты і праекты настаўніку.
Дзякуй за работу!
2044065-501015Група 3. В-1
0Група 3. В-1
Прозвішча, імя ____________________________ Клас _______Дата __________
Тэма ўрока: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Этапы ўрока:
1. Арганізацыйны (1 мін.). Праверце сваё працоўнае месца. Падрыхтуйце ўсе неабходныя матэрыялы для работы на ўроку. Запішыце дату, свае прозвішча, імя, клас.
2. Матывацыйны (1 мін.). Настройцеся на аптымістычны лад работы. Пажадайце цудоўнага настрою і творчых поспехаў сабе і свайму суседу па парце.
3. Індукцыя (1 мін.). З пераліку відаў прамысловай прадукцыі выберыце і падкрэсліце лішнюю.
Аўтамабіль, веласіпед, трактар, сукенка.
На якой аснове вы зрабілі свой выбар?
4. Запішыце на лісце тэму ўрока (0,2 мін.). Тэкстыльная, швейная і абутковая вытворчасць.
5. Паспрабуйце вызначыць мэту і задачы урока (2 мін.).
6. Самаканструкцыя (5 мін.).
Запоўніце другую і трэцюю калонкі табліцы
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
1 2 3 4 5
Абутковая
7. Сацыялізацыя
а) Работа ў парах. Зверце свой узор з узорам суседа па парце. Знайдзіце памылкі і выпраўце іх. Прыйдзіце да аднаго правільнага рашэння (адказу).
б) Работа ў малой групе. На лісце ватману А3 запішыце свой падзагаловак тэмы «Абутковая вытворчасць». Перачарціце табліцу на ватман і поўнасцю запоўніце яе.
Фізкультхвілінка (1 мін.)
Выканайце рухомыя фізічныя практыкаванні на зняцце стомленасці вачэй, мазгавога кровазвароту, пальцаў рук.
8. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце сваю групавую табліцу. Знайдзіце і выпраўце ўсе недакладнасці.
9. Сацыяканструкцыя (7 мін.). Работа ў малой групе.
Складзіце на лісце ватману А3 блок-схему вытворчых сувязяў «Абутковая вытворчасць»:
824864232410сыравіна
00сыравіна
3649980229870гатовая
00гатовая
1925955315595Горад ?
0Горад ?

353568017208503792220248285прадукцыя?
00прадукцыя?
725805248285адкуль?
00адкуль?
2735580267335821055172085
4332288193992Куды паступае?
00Куды паступае?
3707130876300гатовая
00гатовая
3602355129540005829311390650адкуль?
00адкуль?
725804876300сыравіна
00сыравіна
887730129540027355808572500019926301114425Горад ?
0Горад ?
1925955152401Абутковая
вытворчасць
00Абутковая
вытворчасць

379666557785прадукцыя?
00прадукцыя?

10. Сацыялізацыя (абмеркаванне ў групах) – 2 мін.
Абмяркуйце свой праект у групе. Знайдзіце адзінае правільнае рашэнне.
11. Афішыраванне (5 мін.).
Вывешванне групавых праектаў на дошку. Усеагульнае абмеркаванне праектаў.
12. Разрыў (3 мін.)
Вызначэнне паўнаты і правільнасці выканання работ. Выпраўленне памылак.
Знайдзіце недакладнасці ў табліцы майстра.
13. Рэфлексія (1 мін.)
Прааналізуйце сваю ўласную дзейнасць на этапах урока.
14. Выканайце заданні выхаднога кантролю (5 мін.):
Тэст.
Варыянт -1.
1. Размяшчэнню буйнейшага ільнокамбіната ў г. Орша садзейнічаў фактар:
а) сыравінны; б) спажывецкі; в) навукаёмістасці; г) экалагічны.
2. Размяшчэнню швейных прадпрыемстваў амаль ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі саджзейнічае фактар:
а) сыравінны, б) працоўных рэсурсаў; в) спажывецкі; г) транспартны.
3. Абутковая фабрыка «Белвест» знаходзіцца ў горадзе:
а) Мінск; б) Гомель; в) Магілёў; г) Віцебск.
4. Салігорская швейная фабрыка «Калінка» выпускае:
а) мужчынскія касцюмы; б) спартыўныя касцюмы; в) скураныя курткі; г) жаночыя сукенкі.
5. Адзіная ў Беларусі фабрыка штучнага футра знаходзіцца ў горадзе:
а) Бабруйск; б) Кобрын; в) Жлобін; г) Маладзечна.
15. Узаемаправерка. Зверце свае адказы з ключом майстра.
16. Здайце рабочыя лісты і праекты настаўніку.
Дзякуй за работу!
Табліца майстра
Група 1.
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
Тэкстыльная Лён
Бавоўна
Шэрсць
Шоўк Сыравінны
Працоўных рэсурсаў
Транспартны Ільняныя тканіны
Баваўняныя тканіны
Шарсцяныя тканіны
Шаўковыя тканіны Орша
Баранавічы
Слонім
Віцебск, Магілёў
Група 2
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
Швейная Тканіна
Ніткі
Футра Спажывецкі
Працоўных рэсурсаў Касцюмы мужч.
Сукенкі
Блузы
Футравыя курткі (шубы) Гомель
Мінск, Салігорск
Маладзечна
Жлобін
Група 3
Вытворчасць Сыравіна Фактары размяшчэння Выпускаемая прадукцыя Вытворчыя цэнтры
Гарбарна-абутковая Скура
Замша
Футра Спажывецкі
Сыравінны Мужчынскі абутак
Жаночы абутак
Спартыўны абутак
Сумкі, рамяні, скураныя пальчаткі Віцебск
Мінск
Ліда
Гродна
Блок-схемы майстра
934720121920лён
00лён
1964055115570Орша
00Орша
3649980229870тканіны, ніткі
00тканіны, ніткі
1-я група
2745105229235003535680172085003792220248285валокны
00валокны
725805248285Беларусь
00Беларусь
82105517208500
19926301114425Баранавічы
00Баранавічы
273558085725000887730129540000725805876300бавоўна
00бавоўна
5829301390650краіны Азіі
00краіны Азіі
36023551295400003707130876300тканіны, ніткі
00тканіны, ніткі
37928551343025вата
00вата
4332605193675Швейныя фабрыкі,
бальніцы, аптэкі
00Швейныя фабрыкі,
бальніцы, аптэкі

19259559525Тэкстыльная вытворчасць
00Тэкстыльная вытворчасць

7810521018500
916305243205тканіны
00тканіны
2-я група
376428078105Муж. касцюмы
00Муж. касцюмы
1925955151765Гомель
00Гомель

937260177165ніткі
00ніткі
3659505186055курткі
00курткі
82105512890500353568017208500273558026733500
19926301114425Мінск
00Мінск
273558085725000887730129540000887095893445тканіны
00тканіны
36023551295400003840480888365сукенкі
00сукенкі
37928551344930кашулі
00кашулі
4331335185420Прадпрыемствы гандлю
00Прадпрыемствы гандлю
-300355204470Орша
Баранавічы
00Орша
Баранавічы

192595542545Швейная вытворчасць
00Швейная вытворчасць

99377515240ніткі
00ніткі

-1892301905000
4669155-6350чаравікі
00чаравікі
1497330-7620скура, замша
00скура, замша
2916555116205Віцебск
00Віцебск
3-я група
3640455172085001640205172085001592580238760футра
00футра
5059680248285боцікі
00боцікі
441198017208500
2802255171450Абутковая вытворчасць
00Абутковая вытворчасць
28117801113790Ліда
00Ліда
36499808375650016973551323340001830070961390скура
00скура
18116551370965замша
00замша
44215051275715004478655875665спартыўны
00спартыўны
46024801323340абутак
00абутак
5199380200025Прадпрыемствы
гандлю
00Прадпрыемствы
гандлю
496570259715Мінск
Жлобін
00Мінск
Жлобін

Скачать оригинальный файл

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector