Растрлы? бейнелер (10 класс)

Бекітемін
Мектеп директорыныS оKу ісі ж™ніндегі орынбасары
К.Кемелбаева
Келісемін
Мектеп директорыныS Cылыми-‰дістемелік орынбасары
J.ЖaмаCалиева

К_ні: 16.03.13 УаKыты: 12.45-13.30 Сыныбы: 10 Б
П‰ні: информатика
П‰н мaCалімі: К™бекова €йгерім
СабаK таKырыбы: РастрлыK бейнелер
СабаK т_рі: аралас сабаK
СабаK ‰дісі:
СабаK маKсаты:
Білімділік: оKушыларCа графикалыK бейнелердіS редакторлары туралы м‰лімет беру, т_сіндіру, олардыS ерекшеліктері мен м_мкіндіктерін толыK меSгерту.
Т‰рбиелік: оKушыларды aKыптылыKKа, аKпараттыK сауаттылыKKа, шапшаSдыKKа т‰рбиелеу, ™з бетімен жaмыс жасауCа даCдыландыру.
ДамытушылыK: оKушылардыS ой-™рісін дамыту, таным белсенділігін Kалыптастыру.
СабаK к™рнекілігі:
СабаK барысы
І.`йымдастыру кезеSі
— оKушылармен с‰лемдесу:
— т_гелдеу.

ІІ. ^й тапсырмасын тексеру
Ассоциация ‰дісі
«Компьютерлік графика»

ІІІ. ЖаSа сабаKKа дайындыK кезеSі
«Кескін» с™зжaмбаCы

1
к

р
у
1

1. АKпараттыS к™п б™лігін адамдар ……..м_шелерімен Kабылдайды.

2
_
ш

л
ш
е
м
д
і
1

2. SD — графикасы

3
т
е
г
і
с

1

3. 2В — графикасы

4
е
к
і

1

4. Иллюстрациялар мен безендірулерді Kaру ‰дісі бойынша кескіндерді неше топKа б™луге болады?

5
п
і
ш
і
м

1

5. ГрафикалыK ……

6
ф
о
н

1

6. Іскерлік саладаCы мультимедиалыK графикаCа жатады.

6

І^. ЖаSа сабаKты меSгертуЖалпы компьютерлік кескіндік аKпараттыS негізгі екі т_рі бар. Біріншісі растрлыK ж‰не екіншісівекторлыK. Олар бір-бірінен монитор экранында бейнелену, компьютерде кескінніS сипатталуы жаCынан ж‰не KаCаз бетіне басып шыCарылCан кезде кескіндердіS Kалыптасу принциптері бойынша ажыратылады. РастрлыK графикада кескіндер т_рлі-т_сті н_ктелердіS жиынтыCынан тaрады. ГрафикалыK аKпараттыS осындай н_ктелер жиыны немесе пиксельдер т_рінде aсынылуы растрлыK т_рдегі aсынылу болып табылады. РастрлыK кескінді Kaрайтын ‰рбір пиксельдіS ™з орны мен т_сі болады ж‰не ‰р пиксельге компьютер жадында бір aяшыK Kажет. РастрлыK кескінніS сапасы сол кескінніS ™лшеміне (тігінен ж‰не к™лденеS орналасKан пиксельдердіS саны) ж‰не ‰р пиксельді бояуCа Kажетті т_стердіS санына т‰уелді болады. Мaндай типті кескіндер Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish секілді Kуатты графикалыK редакторларда ™Sделеді. РастрлыK кескіндер векторлыK кескіндерге KараCанда сапасы жоCары, ‰серлі болады. Jарапайым фотосуреттердіS ™зі компьютерде растрлыK кескін т_рінде саKталады. РастрлыK кескіндерді Paint, Adobe Image Ready секілді программаларды Kолданып Kолдан жасауCа да болады. РастрлыK кескіндердіS артыKшылыKтары да, кемшіліктері де бар.АртыKшылыCы: растрлыK кескінді т_зетуге, ‰демілей т_суге, яCни оныS кез-келген б™лігін ™згертуге болады; н_ктелерді Kажет болмаса ішінара алып тастауCа немесе KоюлатуCа, сондай-аK кескінніS ‰р н_ктесін аK-Kара немесе басKа кез келген т_ске ™згертуге болады. Кемшілігі: растрлыK кескін ™лшемініS масштабын ™згерткенде (бір немесе бірнеше баCытта созу немесе сыCу) кескінніS сапасын жоCалтатыны. Мысалы, кескінді _лкейткенде, оныS к™рінісі д™рекіленіп кетсе, кішірейткенде – кескін сапасы ™те нашарлап кетеді (н_ктелерін жоCалтKандыKтан). РастрлыK кескіндердіS таCы бір кемшілігі – файлдар ™лшемдерініS ™те _лкендігінде (т_стері неCaрлым к™п ж‰не сапасы жоCары болCан сайын, олар соCaрлым _лкен болады). БіраK бaл кемшіліктеріне Kарамастан, Kазіргі техникада растр ™те жоCары сапалы кескін алуCа м_мкіндік береді. СондыKтан растрлыK кескіндер к™ркем графикада кеSінен Kолданылады. РастрлыK графика электронды (мультимедиалыK) ж‰не полиграфиялыK басылымдарды жасап шыCару _шін де жиі Kолдылады. РастрлыK графикалыK редакторлар к™бінесе жаSа суреттерді салу _шін емес, дайын суреттерді ™Sдеу _шін Kолданылады. Осы маKсатта к™бінесе суретшілердіS Kолымен салынCан дайын суреттер сканерленіп алады немесе фотосуреттер алынады. СоSCы кездері растрлыK кескіндерді компьютерге енгізу _шін сандыK фотокамералар мен видеокамералар кеSінен Kолданылуда. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]ГрафикалыK файлдардыS нреCaрлым кеS тараCан пішімдері — .bmp, .gif, .jpeg, т.б.
РастрлыK редакторларCа: Adobe Photoshop, Сorel PhotoPaint, Paint. Т_сірілген суреттер мен жалпы суреттерді ™Sдеуге РастрлыK редакторлар ыSCайлы
13 SHAPE * MERGEFORMAT 1415

JысKасы Kарапайым тілмен айтKанда растрлык кескін компьютерге жазылCанда ‰р пикселдері жеке жеке сипатталып, аныKталып жазылады. ЯCни былай. Бірінші KатардаCы бірітнші пиксел т_сі Kара, бірінші KатардаCы екінші пикселдіS т_сі сары, оныншы KатардаCы оныншы пикселдіS т_сі аK. Осылай осылай сурет толыKтай біткенше сипатталады.

Сергіту с‰ті
«К™з жаттыCуы»

^. ЖаSа сабаKты бекіту
ПрактикалыK жaмыс
«Paint баCдарламасы арKылы суретті ™Sдеу»
1.
^І. Jорытынды
VIP баCдарламасы арKылы тест жaмысы

^ІІ. ^йге: 5.1-таKырыбын оKу, 166-бетте.

^ІІІ. БаCалау

Скачать оригинальный файл

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *