Рабочая программа по калмыцкому языку для 10 класса титульной национальности общеобразовательного класса

Хальмг утх зокялын кирцлһнә литин зура
10-гч класс (68 час)
№ Кичәлин седв
Часин то
1-гч дөрвнә – 18 час
1 Нүр үг. Моңһл келтнрин 18-19 зун җилмүдин дурсхлмудас. 1
2 «Моңһлын нууц товчан» 1-гч бөлг. «Темүҗинә үг һарлһн болн баһ насна үй». 2
3 2-гч бөлг. «Чингисин идр идр насн». 3
4 3-гч бөлг. «Меркдиг сөнәсн болн Темүҗинд Чингисхан цол дуудулснь». 3
5 «Чингисин йисн өрлгүдтә өнчн көвүнә цецглдсн шастр». 3
6 Классин хөөн умшлһн «Моңһлын нууц товчан». 1
7 Шүүвр көдлмш. 1
8 Советин цагин хальмг утх зокялын тууҗас. 1
9 20-30-гч җилмүдин утх зокялын онц. 2
10 Дассан давтлһн. 1
2-гч дөрвнә – 14 час
1 Сян-Белгин Хаср. Бичәчин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
2 «Өнчн бөк» поэмин 1,2,3, 5, 10,11,12 бөлгүд. 4
3 Сусен аксен. Шүлгчин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
4 «Теегин үрн» поэмин 1,2,3,19 бөлгүд. 4
5 Хальмг утх зокъял 1940-гч җилмүдт. Басңга Баатр «Мөртә цергчнрин дун», Җимбин Б. «Нүүдлә» дун. 1
6 Хальмг утх зокъял 50-70-гч җилмүдт. Хоньна Михаил «Белоруссцнр – иим улс», Сян-Белгин Хаср «Бимбән Мацг». 1
7 Калян Санҗ. Шүлгчин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
8 «Баатр багшин өөнд»( шүлг). 1
3-гч дөрвнә – 20 час
1 «Теегтән нерәдсн частр» поэмин 1,3 бөлгүд. 2
2 Дорҗин Басң. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
3 «Теегин цолд» (келвр). 2
4 Эрнҗәнә Константин. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
5 «Буурла Хар» («Аңһучин көвүн» гидг түүкин тасрха). 3
6 «Хойр зүркн» (шүлг). 1
7 Хоньна Михаи . Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
8 «Эцкин һазр» шүлгүдин хураңгус «Эцкимм һазр», «Элст – Таңһчимм хотл», «Улан бадм болхув» (шүлгүд). 2
9 Нармин Морхаҗ. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. 1
10 «Хар келн тоһрун» романа 105, 9,12,13,17-19-гч бөлгүдин тасрхас. 4
11 Классин хөөн умшлһн. Дорҗин Басң «Бодарин бурхн», Нармин Морхаҗ «Баахн дәәчин бичвр». 1
12 Шүүвр көдлмш. 1
4-гч дөрнә – 16 час
1 Санһҗин Бося. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. «Өнчнә кишг — өвртнь» (түүкин тасрха). «Теегм» (шүлг). 5
2 Куукан Анатоль. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. «Обин көвәд» (түүкин тасрха). 4
3 Тачин Анҗа. Бичәчнрин җирһлин болн үүдәлтин хаалһнь. «Салдсин эк» түүкин тасрха. «Саһин көвүд» (очеркин тасрха). «Мини тулг», «Дармин Хар толһа». 5
4 Классин хөөн умшлһн. Саңһҗин Бося «Теегин баатр». 1
5 Дассан давтлһн.

Скачать оригинальный файл

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector