Презентация на тему "Естественный и искусственный отбор" по биологии

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Природній та штучний добір


Слайд №2

Текст слайда: зміст 1:Штучний добір. Історія розвитку. Форми та види штучного добору. Порівняння з природним добором. 2: Природній добір. Історія розвитку. Форми природного добору. Вторинні форми природного добору.


Слайд №3

Текст слайда: Штучний добір Історія розвитку: Поняття, близьке до штучного добору було висловлене персидським ерудитом Абу Райан Біруні (Abu Rayhan Biruni) у ХІ ст. у своїй книзі,під назвою«Індія».


Слайд №4

Текст слайда: Основи теорії штучного добору були закладені Чарльзом Дарвіном (1859) у першому виданні книги «Походження видів…». Він показав, що штучний добір є основним фактором, що обумовлює виникнення порід домашніх тварин та сільськогосподарських рослин.


Слайд №5

Текст слайда: Види штучного добору: несвідомий — при цій формі людина зберігає найкращі екземпляри без встановлення певної мети. Здійснювався людиною вже на перших етапах одомашнення тварин та окультурювання рослин. Був основним фактором появи порід тварин та сортів рослин. методичний — людина цілеспрямовано підходить до створення нової породи або сорту, ставлячи перед собою певні завдання. Сформувався до другої половини XVIII ст. та зберігає своє значення нині у сучасному рослинництві та тваринництві. Методичний добір — творчий процес, що дає більш швидкі результати, ніж несвідомий.


Слайд №6

Текст слайда: Штучний добір має два види форм: Масовий — вибраковування усіх особин, які за фенотипом не відповідають породним або сортовим стандартам (його значення − збереження сталості породних та сортових якостей). Індивідуальний — добір окремих особин з урахуванням спадкової стійкості їхніх ознак, що забезпечує удосконалення породних та сортових якостей.


Слайд №7

Текст слайда: Порівняння з природним добором: Дарвін вказав найважливішу особливість штучного добору, яка визначає його специфічне значення у порівнянні з природним добором. Штучний добір ведеться людиною за окремими ознаками, які її цікавлять, що може приводити до дезорганізації генетичних та морфогенетичних кореляційних систем організмів, тоді як природний добір сприяє лише тим особливостям організмів, які підвищують їхню пристосованість, сприяють закріпленню цілих комплексів адаптивних ознак.


Слайд №8

Текст слайда: Приклад: Чіхуа та німецький дог демонструють велику розбіжність у розмірах собак, яка виникла в результаті застосування штучного добору. Врезультаті штучного добору виникання нових видів тварин


Слайд №9

Текст слайда: Природній добір: Історія розвитку: Природний добір — одна з найважливіших концепцій сучасної біології. Термін був введений Чарльзом Дарвіном в його інноваційній книзі 1859 року «Походження видів» у якому природний відбір був описаний аналогічно селекції (штучному відбору), процесу, у якому для розмноження систематично відбираються тварини із рисами, корисними для людини. 


Слайд №10

Текст слайда: Форми природного добору: Стабілізуючий добір — знешкодження мутацій шляхом добору, удосконалення генотипу при сталому фенотипі та утворення резерву знешкоджених мутацій. добір відбувається приСтабілізуючий сталих умовах навколишнього середовища. Результатом стабілізуючого добору є домінування організмів із середньою нормою реакції, що характерна для виду організму. Схематичне зображення дії стабілізуючого добору на норму реакції популяції — відбувається її звуження


Слайд №11

Текст слайда: Норма реакції до початку дії природного добору (зображений стрілочкою) Рушійний добір — розкриття резерву знешкоджених мутацій, добір знешкоджених мутацій, формування нового генотипу та фенотипу — формується нова норма реакції. Рушійний добір відбувається в умовах середовища, які повільно змінюються у певному напрямку. Його результатом є виникнення нових генотипу та фенотипу, які найбільш відповідають умовам середовища, які повільно змінюються. Наслідок дії рушійного добору — зміщення норми реакції


Слайд №12

Текст слайда: У результаті дії дизруптивного добору виникає дві нові форми з однієї вихідної Дизруптивний добір — розкриття резерву знешкоджених мутацій та їх добір для формування крайньої норми реакції — виникнення поліморфізму. Результатом дизруптивного добору є виживання організмів із крайньою нормою реакції, яка найбільше відповідає умовам навколишнього середовища. Норма реакції до початку дії добору (зображений стрілочкою)


Слайд №13

Текст слайда: Балансуючий відбір — форма відбору, в результаті дії якого підтримується, підвищується або регулюється генетична мінливість без виникнення нових морфофізіологічних адаптацій і нових життєвих форм.


Слайд №14

Текст слайда: Вторинні форми природного добору: Груповий добір — окремий випадок природного добору, при якому відбувається диференційоване виживання цілих популяцій, що відбувається при вимиранні інших популяцій того ж виду. Статевий добір — обмеження участі у розмноженні особин зі слабко розвиненими статевими ознаками.


Слайд №15

Текст слайда: Робота учня 11-го класу Іскри Владислава ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.