Дистанційне навчання-сучасна технологія навчального процесу студентів заочників

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВБагатолітній досвід роботи у вузі свідчить про те, що настав час змінити структуру та зміст навчального процесу студентів-заочників. Слід відійти від пасивних методів навчання, та рішуче стати на шлях широкого використання інформаційної техніки та Інтернету.

В сучасних умовах найбільш ефективною формою навчання, яка би спонукала самостійно шукати нові знання може стати дистанційне формування освіти.

За своєю суттю дистанційне навчання складається із органічного сполучення різноманітних елементів навчального процесу у вузі під керівництвом викладачів і самонавчання.

Навчальний процес у вузі для більшості студентів, особливо студентів-заочників грає направляючу й основополагаючу роль, і коли він організований педагогічно вірно, то сприяє розвитку ініціативи та самостіності.

При самонавчанні студенти індивідуально, самостійно шукають необхідні знання.

Фундаментом навчального процесу дистанційного формування освіти є сучасна навчально-методична література здійснена на новій основі.

Робота кафедри гірничо-заводського транспорту і логістики в напрямку удосконалення навчального процесу студентів-заочників дозволила розробити увесь комплекс навчально-методичної літератури для проведення навчального процесу з дисципліни “Рудниковий транспорт” для студентів, які навчаються за фаховим напрямком “Гірництво”.

До комплексу навчально-методичної літератури входять: витяги з навчальних планів, типові та робочі програми, підручники, навчальні посібники, довідники, конспект лекцій, та інша навчально-методична література.

Комплекс навчально-методичної літератури підготовлений та здійснений у електронному варіанті.

Для роботи за новою технологією навчання, вся навчально-методична література комплексу приведена також у вигляді друкованих матеріалів з дисків і дискет.

Наявність на кафедрі бібліотеки інформаційних електронних носіїв для проведення навчального процесу з широким використанням компютерної техніки і Internet дозволить забезпечити кожного студента сучасною навчально-методичною літературою.

Слід зауважити, що ефективна самостійна робота по вивченню дисципліни може бути досягнена лише при наявності у студентів повного комплекту навчально-методичноі літератури.

В умовах, коли навчаючий одержує набір необхідних дидактичних матеріалів (case-технологія) найбільш доцільно прийняти організацію дистанційного навчання за схемою рис.1.

Організація дистанційного навчання

Установочні лекції

Практичні (лабораторні) заняття

Навчальне методичне забезпечення

Навчальне методичне забезпечення

Самостійна робота


Навчально-мето-дичне забезпечення

Міжсесійний контроль
Реферати з курсу

Звіти з практичних

(лабораторних) робіт

Екзамен (залік)Основні

роботи


Основні теми


Основні теми

курсу

Організація к.п.

Теми

Консультація

Звіт

Захист к/п, к/р

Методичне забезпечення

Оцінка

Контрольні запитання і завдання

Міжсесійна допомога

Консультація

Рецензії

ОБОВЯЗКОВА БЕСІДА З КОЖНИМ СТУДЕНТОМ ОКРЕМО

Рисунок 1 – Організація дистанційного навчанняРейтингова оцінка виставляється лектором за оцінками рецензій на реферати та звіти при особистій бесіді з кожним студентом окремо.

Технологія дистанційного навчання може бути застосована при здобутті вищої освіти студентами-заочниками, студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, студентами прискореної підготовки, та студентами, які бажають придбати магістерську ступінь або другу спеціальність, а також всіх бажаючих навчатись у вищому навчальному закладі.

З метою накопичення практичного досвіду безпосереднього використання прийнятої технології на кафедрі здійснений педагогічний експеримент.

На протязі останніх років на кафедрі ГЗТ і Л ведеться робота по впровадженню в навчальний процес компютерної техніки у групах студентів гірничих спеціальностей, які навчаються за індивідуальними графіками та деякими студентами стаціонару – відмінниками навчання.

Перший досвід навчання за новою технологією свідчить на те, що наявність літератури на електронних носіях дозволяє оперативно поповнювати ії новими відомостями та своєчасно доводити їх до студентів.

Досвід роботи за новою технологією також показав, що за короткий час змінені чорно-білі рисунки підручника “Транспортні машини” на цвітні, змінена його побудова та структура, нема проблеми з вивченням курсу, який здійснений на державній мові. Значно краще оформляються реферати та звіти практичних (лабораторних) робіт.

Успіх підготовки фахівців гірничого напрямку з курсу “Рудниковий транспорт”, їх кругозір, ступень самостійності міркування та практичної діяльності залежить від сполучення организаційної, планомірної і целеспрямованої роботи викладачів і студентів-заочників.

Впевнений, що підготовка фахівців за новітньою технологією відповідає сучасним вимогам і ії впровадження в навчальний процес студентів-заочників справа недалекого майбутнього.

Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.